МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

КЗ «ЖИТОМИРСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ»

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНОЇ ТА СІМЕЙНОЇ ПОЛІТИКИ ЖИТОМИРСКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ

КОМУНАЛЬНА СОЦІАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНА УСТАНОВА «ЖИТОМИРСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ

УЧИЛИЩЕ-ІНТЕРНАТ» ЖИТОМИРСКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

ogoloshenny

Інформаційний лист

  До участі у конференції запрошуються науковці, науково-педагогічні працівники, докторанти, аспіранти, працівники навчально-методичних кабінетів, керівники навчальних закладів професійної (професійно-технічної) освіти, заступники директорів, викладачі, майстри виробничого навчання, психологи і соціальні педагоги, вчителі-логопеди, вчителі-дефектологи, вихователі, керівники гуртків, представники органів державної влади та громадських організацій, батьки дітей з особливими потребами.

  Мета заходу – обговорення актуальних питань впровадження інклюзії у сучасний навчально-виховний процес закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

  Для обговорення на конференції пропонуються такі питання:

   - Концептуальні аспекти інклюзивної світи.

   - Законодавчо-нормативне урегулювання впровадження інклюзивної освіти.

   - Особливості організації інклюзивного навчання в професійно-технічному навчальному закладі.

   - Основні форми і методи інклюзивного навчання та виховання.

   - Педагогічна взаємодія в інклюзивній освіті.

  - З досвіду роботи педагогічних працівників впровадження інклюзивної освіти у навчально-виховний процес професійно-технічного навчального закладу.

 - Соціально-психологічний супровід осіб з особливими освітніми потребами в закладах професійної (професійно-технічної) освіти.

  Конференція відкривається о 10.00 годині 18 квітня 2019 р. в актовій залі Комунальної соціально-реабілітаційної установи «Житомирське вище професійне училище-інтернат» Житомирської обласної ради (м. Житомир, вул. Небесної Сотні, 43). Реєстрація учасників з 09.00 годин.

  Результати конференції будуть опубліковані у збірнику наукових праць. Під час роботи конференції буде проведено серію панельних дискусій, майстер-класів та тренінгів.

  Робочі мови конференції: українська, російська.

  Для участі у конференції просимо надіслати до 29 березня 2019 року (включно) такі матеріали:

   - заявку із зазначенням відомостей про учасника (прізвище, ім'я по батькові, місце роботи, посада (науковий ступінь, вчене звання, категорія), домашня адреса, телефон, е-mаіl (обов’язково), назву доповіді.

    - наукову статтю або тези оформлені з урахуванням нижче зазначених вимог;

    - копію документа про оплату організаційного внеску.

 Статті (до 8-10 сторінок) та тези (1-2 сторінок) приймаються за електронною адресою: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Редколегія не несе відповідальності за зміст публікацій. Відповідальність за зміст статей несе автор. Редколегія залишає за собою право перевірки статті на наявність плагіату та гарантує авторові захист авторських прав під час рецензування та розгляду статті редколегією. Процес рецензування є анонімним та забезпечує рівні можливості для всіх авторів, додаткових умов для публікації крім тих, що зазначені у цих правилах, не існує.

  Фінансові умови участі у конференції.

   1. Благодійного внесок 150 грн., передбачає часткове покриття оргвитрат на проведення конференції: друк програми конференції, сертифікату, брейк-кава та інше.

   Оплата благодійного внеску здійснюється на картковий рахунок 5168757391292473 на ім’я Калінчук Алла Борисівна

    2. Оплата відряджень, проїзду за кошти учасників.

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАЯВКИ

учасника конференції

Прізвище, ім’я, по батькові (повністю, у родовому відмінку)
Науковий ступінь, учене звання
Місце роботи чи навчання (повна назва організації чи освітнього закладу), посада, категорія
Адреса для листування
Контактний телефон (факс) Електронна адреса *
Форма участі у конференції: очна, заочна, дистанційна
Повна назва доповіді
Тематичний напрям

Вимоги до оформлення тез доповіді та статті

  Електронний варіант тез доповіді (2-5 сторінок), статті (5- 10 сторінок) має бути виконаний у MS Word (формат rtf), розмір сторінки А4, поля з усіх боків по 2 см, через 1,5 інтервали, шрифт Times New Roman, 14 кегль. Текст набирається без переносів, на всю ширину сторінки. Допускається виділення ключових понять курсивом. Необхідно використовувати прямі лапки (парні – «…»). При наборі тексту потрібно розрізняти символи дефіса (-) та тире (–). Список використаної літератури оформлюється відповідно до ДСТУ 8302:2015 і подається у порядку посилань. У тексті статті посилання позначаються у квадратних дужках, наприклад, [4]; номер сторінки відділяється двокрапкою, наприклад, [6: 35]; номер тому також відділяється двокрапкою, наприклад, [6: 2: 35] (6 пункт списку літератури, другий том, 35 сторінка); декілька джерел відділяються крапкою з комою, наприклад, [6; 7; 8], [8: 21; 9: 117].

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

Н.П. Щербакова,

викладач

(Житомирський державний університет імені Івана Франка)

 

ПРОБЛЕМИ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

 

Виклад основного матеріалу

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

 

Зразок оформлення статті

Н. П. Бірук,

аспірант

(Житомирський державний університет імені Івана Франка)

 

ВПЛИВ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ ПЕДАГОГА-ДОСЛІДНИКА

  У статті представлено результати діагностувального етапу експерименту, проведеного серед докторів та кандидатів педагогічних наук, аспірантів педагогічних спеціальностей класичних, педагогічних, гуманітарних, профільних університетів, закладів післядипломної освіти, коледжів та колегіумів різних регіонів України. Проаналізовано основні мотиви та ставлення вчених до науково-дослідницької діяльності, виявлено здобутки особистісного та професійного зростання респондентів; виділено позитивні та негативні зміни, які відбулися у розвитку особистості науковців та виявлено рівень їх задоволеності результатами власних досліджень.

  Ключові слова:   науково-дослідницька діяльність, педагог-дослідник, професійне та творче зростання, мотивація дослідника.

  Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими і практичними завданнями. Євроінтеграційні процеси, що відбуваються останні роки в українському суспільстві, вимагають докорінних змін і системи вищої освіти. …

  Аналіз основних досліджень і публікацій із зазначеної проблеми. Проблемі науково-дослідницької діяльності приділялася значна увага на всіх етапах розвитку педагогічної науки. Різні аспекти підготовки студентів до науково-дослідницької діяльності ґрунтовно висвітлені у роботах І. П. Єрмакової, Т. Г. Кловак, М. О. Князян, В. В. Ковальчук, О. М. Кривоноса, Л. М. Моїсєєва, О. М. Пєхоти, Н. І. Поліхун, Л. Ю. Султанової, Д. В. Чернілевського, В. М. Шейка та багатьох інших. …

У даній статті маємо на меті довести важливість науково-дослідницької діяльності для професійного зростання, формування дослідницької компетентності, саморозвитку як педагога-дослідника, так і молодого покоління – студентів, які формуватимуть подальше майбутнє суспільства.

Виклад основного матеріалу з обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Відповідно до завдань нашого дослідження було проведено …

Висновки та перспективи подальшого дослідження проблеми. Отже, в ході діагностувального етапу експериментального …

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

1. Кловак Г. Т. Ґенеза підготовки майбутнього вчителя до дослідницької педагогічної діяльності у вищих педагогічних навчальних закладах України (кінець ХІХ – ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора пед. наук : спец. 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки" / Г. Т. Кловак. – Київ, 2005. – 42 с.

2. Ковальчук В. В. Основи наукових досліджень : [навчальний посібник] / В. В. Ковальчук, Л. М. Моїсєєв. – [2-е вид., перероблене і доповнене]. – К. : ВД "Професіонал", 2004. – 208 с.

  Контакти оргкомітету:

 Комунальна соціально-реабілітаційна установа «Житомирське вище професійне училище-інтернат» Житомирської обласної ради.

  Контактна особа: Сахневич Ірина Дем’янівна

  тел. (0412)47-32-72; 0970894181, 0932764816

  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Чекаємо на Вас!

Додати коментар


Захисний код
Оновити