1

Положення про практику

Практика для учнів є невід'ємною складовою частиною професійної підготовки і проводиться на базі виробничих підрозділів підприємств та організацій, які мають сучасну техніку, високий рівень організації праці, застосовують прогресивні технології. Згідно з Державними стандартами професійно-технічної освіти практика проводиться наприкінці кожного етапу підготовки та передбачає отримання необхідного обсягу практичних знань та вмінь відповідно до кваліфікаційного рівня робітника.

У своїй роботі ЖВПУ-І керується «Положенням про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах» (наказ МОН України від 30.05.2006 року №419 ), Постановою Кабінету Міністрів України від 07.06.1999 року №992 «Про порядок надання робочих місць для проходження учнями, слухачами ПТНЗ виробничого навчання та виробничої практики», «Положенням про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам, які здобувають професійно-технічну освіту» (наказ Міністерства праці та соціальної політики України і МОН України від 31.12.1998 року № 201/469).

   1. Мета та завдання практики:

Мета та зміст практики визначена освітньо-кваліфікаційною характеристикою та навчальною програмою з професійно-практичної підготовки з конкретної робітничої професії.

Головна мета - вдосконалення набутих знань, практичних навичок для досягнення встановленого рівня кваліфікації відповідних робітничих професій, а також забезпечення соціальної, психологічної і професійної адаптації в трудових колективах.

Головними завданнями практики є:

 • Ознайомлення з організацією роботи виробничого підрозділу, до якого прикріплено учня.
 • Закріплення знань, умінь і навичок, що одержані в процесі теоретичного і практичного навчання.
 • Самостійне виконання робіт складністю відповідного рівня кваліфікації.
 • Освоєння професії кваліфікованого робітника (відповідного рівня кваліфікації).
 • Вивчення передових високопродуктивних прийомів і способів праці, а також інструментів, приладдя, обладнання.
 • Дотримання норм і правил безпеки праці, електробезпеки та пожежної безпеки.
 • Ведення щоденника практики.

   2. Зміст практики:

   2.1 Порядок проведення практики.

Адміністрація училища формує перелік підприємств, організацій та установ - баз проходження практики.

Учні можуть самостійно з дозволу адміністрації училища обирати для себе місце для проходження практики.

Практика може проводитися у навчально-виробничих майстернях навчального закладу.

Училище та підприємство, організація, установа, що надає робочі місця для практики, не пізніше, ніж за 2 тижні до початку практики, зобов'язані укласти на основі типового договору договір про надання робочих місць для проходження учнями практики. У договорі зазначається кількість учнів за професіями; терміни, умови і порядок проведення практики; забезпечення відповідних умов і безпеки праці на рівні нормативних вимог; інші взаємні зобов'язання сторін та термін дії договору.

На місцях проходження учнями практики призначаються керівники практики від підприємства. До керівництва практикою залучаються досвідчені працівники та кваліфіковані робітники. Насамперед учні знайомляться з регламентом роботи підприємства, правилами внутрішнього розпорядку. Вони в обов'язковому порядку проходять інструктажі з охорони праці, техніки безпеки і протипожежної безпеки (вступний і на робочому місці практики). З моменту розподілу учнів на робочі місця на них поширюються обов'язки щодо виконання правил і норм охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії, правил внутрішнього трудового розпорядку та інших правил і норм, що діють на підприємстві.

Проходження практики регламентовано детальною програмою. Тривалість роботи учнів повинна відповідати часу, визначеному навчальними планами і програмами, і не перевищувати тривалості робочого часу, встановленого законодавством для відповідної категорії працівників.

   2.2 Детальна програма.

Детальна програма є основним документом, що обумовлює всі види робіт, які повинен самостійно виконувати учень під час виробничої практики. Вона розробляється майстрами виробничого навчання, розглядається методичною комісією, затверджується заступником директора з навчально-виробничої роботи.

Майстер виробничого навчання веде облік відвідування та виконання навчальної програми учнями у період практики.

Під час проходження практики учні повинні самостійно виконувати роботу з відповідної професії та кваліфікації на робочих місцях підприємства відповідно до кваліфікаційної характеристики.

Практика учнів завершується виконанням пробної кваліфікаційної роботи.

   2.3 Щоденник практики.

Щоденник - основний документ учня під час проходження практики.

На початку практики у щоденнику заповнюється титульна сторінка, де вноситься інформація про учня, відповідальної особи з боку навчального закладу та керівника практики від підприємства, вказується база практики.

Щодня учень повинен коротко записувати в щоденник найменування виконаних робіт та подавати керівникові практики від підприємства для оцінювання. Не рідше одного разу на тиждень майстер виробничого навчання перевіряє щоденник та дає зауваження і настанови.

На кожного учня оформляється виробнича характеристика, що завіряється підписами керівників практики та печаткою підприємства, організації.

По закінченню практики учень повинен представити майстру виробничого навчання оформлені та завірені печаткою щоденник, виробничу характеристику, перелік кваліфікаційних пробних робіт.

   3. Контроль за проведенням практики:

Заступник директора з навчально-виробничої роботи та старший майстер навчального закладу здійснює загальне керівництво за ходом практики.

Контроль за роботою учнів здійснюється майстрами виробничого навчання та керівниками практики від підприємства.

Майстри виробничого навчання забезпечують проведення організаційних заходів (знайомлять учнів з порядком проходження практики, змістом детальної програми та веденням щоденників); подають заступникові директора з навчально-виробничої роботи, старшому майстрові інформацію про наявні відхилення у ході практики (дисциплінарні порушення, неявку учнів на базу практики) та приймають оперативні заходи з їх усунення; проводять організаційну роботу щодо виконання учнями кваліфікаційних пробних робіт; слідкують за своєчасним оформленням виробничої характеристики на учня.

Керівник практики від підприємства проводить інструктаж з правил техніки безпеки на робочому місці, контролює хід виконання учнями виробничих завдань та дає висновок про якість проходження практики.

   4. Бази практик:

Практика учнів ЖВПУ-І проводиться на базах практики, які забезпечують виконання програми для відповідних професій.

Базами проведення практики можуть бути сучасні підприємства (організації, установи) різних галузей економіки, науки, освіти, охорони здоров'я, культури, торгівлі, сільського господарства, державного управління, а також навчальні кабінети, лабораторії, навчально-виробничі майстерні.

Підприємства (організації, установи) незалежно від форми власності та підпорядкування, які є базами практики, повинні відповідати таким вимогам:

 • наявність кваліфікованого керівництва практикою учнів;
 • надання учням права користування бібліотекою, лабораторіями, технічною та іншою документацією, необхідною для виконання програми практики;
 • наявність інформаційного забезпечення практикантів щодо новітніх технологій, які використовуються в галузі;

Базами практик для учнів Житомирського вищого професійного училища-інтернату є:

 • Громадська організація інвалідів «Полесье Трейд»;
 • ПП «ЄВРОСЕРВІС»;
 • ПП «ІТеС - сервіс»;
 • Комунальна установа «АБСТЛПЗОЗ»;
 • Авто База Санітарно Технічних Лікувально Профілактичних Закладів Охорони Здоров’я Житомирської обласної ради;
 • ПП «Житомирбудінструмент»;
 • Кафе – Бар ЧП «Час поїсти»;
 • Мережа їдалень в загальноосвітніх школах Житомира;
 • Торгова марка «BRAIN»;
 • Регіональний структурний підрозділ ТОВ «КОМЕЛ»;
 • Торгова марка «BOSCH»;
 • Служба сервісу та сертифікації «Побутова Техніка»;
 • Торгова марка «SATURN»;
 • Житомирський кооперативний коледж Бізнесу та Права;
 • Житомирський державний університет ім. І. Франка;
 • «ЖДБХТТ» Житомирський державний будинок художньої та технічної творчості.

   5. Техніка безпеки при проходженні практики:

На початку практики учні повинні отримати інструктаж з охорони праці в галузі, ознайомитися з правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства, порядком отримання документації та матеріалів.

При зарахуванні учнів на штатні посади на час проходження практики на них розповсюджуються законодавство про працю та правила внутрішнього трудового розпорядку підприємства.

На учнів, не зарахованих на штатні посади, також розповсюджуються правила внутрішнього трудового розпорядку підприємства.

Тривалість робочого часу учнів під час проходження практики регламентується Кодексом законів про працю України і складає для студентів віком від 15 до 16 років 24 години на тиждень, від 16 до 18 років – 36 годин на тиждень (ст. 51 із змінами, внесеними Законами №871-12 від 20.03.91, №3610-12 від 17.11.93, №263/95 ВР від 05.07.95), від 18 років і старше – не більше 40 годин на тиждень (ст. 50 в редакції Закону №871-12 від 20.03.91, із змінами, внесеними Законом №3610-12 від 17.11.93).