slide-1 slide-2 slide-3 slide-4 slide-5
preload image preload image

Житомирське вище професійне училище-інтернат − навчальний заклад, заснований Житомирською обласною радою, підпорядкований безпосередньо Департаменту праці, соціальної та сімейної політики Житомирської обласної державної адміністрації.

Училище є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий рахунок у банку, гербову печатку з власною назвою та здійснює свою діяльність згідно зі Статутом, погодженим і затвердженим у відповідності до існуючих вимог.

Училище у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про професійно-технічний навчальний заклад, Положенням про ступеневу професійно-технічну освіту, Положенням про вище професійне училище та центр професійно-технічної освіти, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, наказами Міністерства праці та соціальної політики України, рішеннями Житомирської обласної ради, іншими законодавчими актами України.

Освітню діяльність вище професійне училище-інтернат здійснює на підставі ліцензії Міністерства освіти і науки України, молоді та спорту України (серія АД № 041301 від 02.07.2012 року). Термін дії ліцензії – до 25.05.2022 р.

Скупний ліцензований прийом становить 385 учнів денної форми навчання.

Освітня діяльність в училищі здійснюється за денною формою навчання на основі базової та повної загальної середньої освіти.

Для вирішення основних питань діяльності училища діють такі органи: педагогічна рада, приймальна комісія, методична рада, рада студентського самоврядування та профспілковий комітет.

Головне завдання, яке вирішує педагогічний колектив − забезпечення учням з особливими потребами системи професійної підготовки, яка гнучко реагує на кон’юнктуру ринку праці, направлена на соціальний захист та конкурентоспроможність випускника навчального закладу та забезпечую умови гармонійного розвитку особистості, здійснює реалізацію творчих обдарувань, виховує фахівця якісно нового типу, який зможе поєднувати фахову майстерність, компетентність та головні якості громадянина держави України. 

Реалізація цих завдань зосереджена на пріоритетних напрямках діяльності навчального закладу, якими є навчальний процес, виховання учнівської молоді, організація навчально-методичної роботи, комплексна реабілітація та зв'язок з підприємцями різних галузей народного господарства області.

Також, відбувається розширення співробітництва з університетами щодо продовження навчання наших випускників за скороченими програмами. Зміцнились зв'язки з промисловими підприємствами та бізнесом у питаннях працевлаштування.

Професійно збагачується і педагогічний колектив. Росте чисельність педагогів, які мають учені ступені та звання, вищу та першу кваліфікаційну категорію.

Цілісна виховна система в училищі зорієнтована на системний підхід у вихованні, впровадження сучасних виховних технологій, спрямованих на самореалізацію творчих здібностей учнів та виховання гуманної особистості.

Добре налагоджена робота по організації дозвілля молоді. В училищі систематично проводяться дискотеки, вечори-конкурси, святкові концерти. У гуртках художньої самодіяльності та прикладного мистецтва задіяно близько 75% учнів. 

Також, в училищі працюють гуртки технічної творчості, у яких учні поглиблюють свої знання із загальноосвітніх, фундаментальних, спеціальних дисциплін та оволодівають методикою проведення науково-дослідницької діяльності.

Не менш важливим є робота у спортивних гуртках і секціях, заняттями в яких охоплено більша половина учнів. У плані спартакіади училища щорічно проводяться змагання з ритмічної гімнастики та інших видів спорту. Учні училища беруть активну участь у районних та обласних змаганнях, у Спартакіаді серед ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації.

Велика увагу в училищі приділяється практичному навчанню учнів. Виробничу практику учні проходять на базах найсучасніших підприємств області. За підсумками проходження практики проводяться підсумкові конференції.

До комплексу навчального закладу входить два навчальних корпуси, гуртожиток, спортивна зала, читальна зала, тренажерна зала, актова зала, бібліотека, медичне відділення, реабілітаційне відділення та обслуговуючі приміщення. Училище має комп’ютерні лабораторії, веб-лабораторію та 18 навчальних кабінетів і лабораторій.

Успішному розвитку навчального закладу сприяє оснащення його головних структурних підрозділів сучасною комп’ютерною технікою та новітніми засобами навчання.

 

Рекомендовано до ознайомлення: