gosp viddilennya

Керує господарським відділенням Разін Павло Олександрович.

До господарської частини входять 15 працівників:

 • агент по постачанню;
 • взуттьовик;
 • водії;
 • двірник;
 • електрик;
 • комендант;
 • комірник;
 • машиністки з прання;
 • перукар;
 • прибиральниці;
 • робітники по ремонту (маляри);
 • сантехнік;
 • столяр;
 • сторожи;
 • чергові по гуртожитку.

Основні функції господарського віділення:

 • матеріально-технічне забезпечення навчального процесу;
 • забезпечення проживання учнів у гуртожитку;
 • забезпечення житлом приїзжих;
 • забезпечення навчального корпусу, гуртожитку та інших приміщень електроенергією, теплом, водою, а також водовідведенням та телефонізацією;
 • прибирання приміщень та прилеглої території;
 • охорона приміщень та прилеглої території;
 • контроль за станом будівель та споруд, а також їх ремонт та будівництво.

 

Навчальна частина Житомирського вищого професійного училища-інтернату є одним з головних структурних підрозділів училища, через яку здійснюється вся освітянська діяльність, керівництво і контроль навчальною та навчально-методичною роботою. Усю свою роботу навчальна частина організовує і проводить від імені та за дорученням дирекції ЖВПУ-І. Розпорядження навчальної частини в межах компетенції, визначеної Статутом, Колективним договором, Положеннями ЖВПУ-І і є обов'язковими для голів методичних комісій, педагогічного складу, навчально-допоміжного і навчально-виробничого персоналу, служб інформаційного та інженерного забезпечення навчального процесу. 

Функціонально й оперативно, навчальна частина підпорядковується заступнику директора з навчальної роботи, а в адміністративних питаннях діяльності − директору ЖВПУ-І. 

Реорганізація, зміна функцій та структури навчальної частини здійснюється директором навчального закладу на підставі діючих положень і нормативних актів.

Функціональні обов’язки секретаря навчальної частини визначаються посадовими інструкціями, затвердженими директором і погодженими з профспілковим комітетом.

Основними функціями навчальної частини є:

 • Сприяння організації навчального процесу на основі прогресивних форм і методів викладання, удосконалення навчальних планів і програм, широкого застосування ЕОТ, новітніх технічних засобів навчання та контролю. 
 • Розробка пропозицій щодо вдосконалення системи планування та організації навчального процесу.
 • Розробка робочих навчальних планів зі професій училища. Облік навчальних планів та змін до них. 
 • Розрахунок навчального навантаження відповідно до навчальних планів по групах. 
 • Складання графіку навчального процесу. 
 • Аналіз успішності та результатів екзаменаційних сесій. 
 • Аналіз виконання викладачами запланованого обсягу педагогічного навантаження. 
 • Складання розкладу навчальних занять, консультацій, заліків, іспитів та контроль його виконання викладачами коледжу. 
 • Облік руху контингенту учнів по курсах, групах та професіях, складання підсумкових даних. 
 • Складання звітів за результатами навчального процесу та подання їх до Міністерства освіти та науки, інших вищих організацій. 
 • Контроль за розробкою навчально-методичної документації. 
 • Організація і контроль роботи Державних кваліфікаційних комісій. 
 • Контроль за своєчасною розробкою робочих навчальних програм та їх систематичним поновленням. Облік навчальних програм з усіх дисциплін відповідно до навчальних планів. 
 • Підготовка проектів наказів та розпоряджень по ЖВПУ-І щодо організації навчального процесу.
 • Підготовка необхідних матеріалів стосовно навчального процесу, які виносяться на засідання педагогічної, методичної та адміністративних рад. 
 • Оформлення замовлень на виготовлення бланкової документації, необхідної для роботи навчальної частини. 
 • Розробка спільно з структурними підрозділами училища річних та перспективних планів роботи. 
 • Контроль за веденням навчальних журналів, залікових книжок, екзаменаційних та зведених відомостей. 
 • Організація та контроль оформлення випускної документації. Замовлення дипломів,заповнення додатків до дипломів. 

Відповідно до Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01.08.2001 № 563 у Житомирському вищому професійному училищі-інтернаті було організовано підрозділ з охорони праці.

Головною функцією підрозділу є турбота про безпеку учнів і працівників училища. Крім того, серед обов’язків підрозділу – організація протипожежної безпеки.

Для забезпечення функціонування системи управління охороною праці була створена в ЖВПУ-І служба охорони праці та призначено відповідального за організацію роботи та стан охорони праці – Таранова Михайло Сергійовича − інженер з охорони праці (який є керівником служби охорони праці).

Головним обов’язком інженера з охорони праці є:

 • Організовує і координує роботи з охорони праці в ЖВПУ-І, здійснює контроль за дотриманням у структурних підрозділах законодавчих і нормативних правових актів по охороні праці, проведенням профілактичної роботи з попередження виробничого травматизму, професійних і виробничо-обумовлених захворювань, заходів щодо створення здорових і безпечних умов праці на підприємстві, за наданням працівникам встановлених пільг і компенсацій за умовами праці.
 • Забороняє роботу на окремих ділянках, машинах, механізмах та устаткуваннях в разі виникнення ситуацій або виробничих умов, небезпечних для життя і здоров'я працюючих, чи існує загроза забруднення навколишнього середовища. Відстороняє від роботи осіб, що допустили порушення правил і норм безпеки (через безпосередніх керівників робіт, з обов’язковим повідомленням керівника підприємства).
 • Організовує наради з охорони праці, Дня Охорони праці в ЖВПУ-І на яких розглядаються питання, що входять у компетенцію служби охорони праці.
 • Організує вивчення умов праці на робочих місцях, роботу з проведення вимірів параметрів небезпечних і шкідливих виробничих факторів, атестації і сертифікації робочих місць і виробничого устаткування на відповідність вимогам охорони праці, контролює своєчасність проведення планованих заходів.
 • Бере участь у розслідувані нещасних випадків і розробці заходів для їхнього запобігання.
 • Проводить аналіз виробничого травматизму та професійних захворювань, розробляє разом з керівниками цехів і служб заходи щодо їх попередження.

 

Рекомендовано до ознайомлення:

Розбудова навчального процесу в ЖВПУ-І та структурні зміни, які відбувалися на той час в системі професійної освіти в Україні викликали необхідність створення нового структурного підрозділу училища – навчально-методичного кабінету, положення про яке було затверджене Педагогічною радою ЖВПУ-І  від 1 грудня 2000 року (протокол №7).

Методичним кабінетом завідує з 2009 року Жидецька Олена Олександрівна,  методист вищої категорії, має педагогічне звання «викладач-методист».

Навчально-методичний кабінет ЖВПУ-І – це своєрідний центр організації та методичної підтримки навчально-методичної роботи педагогів.

 

Адреса: 10029, Україна, м. Житомир, вул. Небесної Сотні, 43
Кабінет: № 19
Телефон: +38 (0412) 47-32-71

medsluzhba1

У нашому училищі діє медичне відділення. Його головною метою є організація та виконання ефективного медичного обслуговування учнів, покращення його якості, збереження, зміцнення здоров’я учнів, профілактика та зниження захворюваності; надання профілактичної, діагностичної, лікувально-оздоровчої допомоги учням; пропагування серед учнів здорового способу життя; здійснення контролю за виконанням санітарно-гігієнічних норм і правил.

Режим роботи: 

 • понеділок, вівторок, середа – з 08.30 до 17.00;
 • четвер − з 08.30 до 16.00,
 • п’ятниця – з 08.30 до 16.30,
 • з перервою для відпочинку і харчування з 13.00 до 13.30 год. 

Медичне відділення ЖВПУ-І має наступні приміщення:

 • кабінет лікаря;
 • маніпуляційний кабінет;
 • два ізолятори (для тимчасового перебування хворих учнів);
 • кабінет зубного лікаря;
 • фізіотерапевтичний кабінет;
 • кабінет старшої медсестри;
 • кабінет сестри-господарки.

Медичні кабінети оснащені необхідним обладнанням та інструментарієм згідно примірного переліку обладнання та інструментарію медичного кабінету освітньої установи, встановлених норм санітарно-епідеміологічних вимог.

Медичний кабінет укомплектовується необхідним набором медикаментів для надання невідкладної допомоги, лікарськими засобами, одноразовими шприцами, стерильними перев’язувальними матеріалами, дезінфікуючими засобами.

Штат медичного відділення училища:

 • завідуючий, лікар терапевт;
 • лікар отоларинголог;
 • лікар невропатолог;
 • зубний лікар;
 • старша медсестра;
 • 5 медсестер;
 • медсестра фізкабінету;
 • масажист;
 • медична сестра з дієтичного харчування.

З відкриттям такого відділення розширилось поняття медичного обслуговування учнів.

Поняття здоров’я має комплексний характер. Це і соматичне, фізичне, психічне здоров’я. Тому проблеми збереження здоров’я учнів в умовах інтенсивної навчально-виховної діяльності, медичного забезпечення учнів, профілактики спортивного травматизму серед учнів, санітарно-просвітницької діяльності розглядаються медичним персоналом відділення комплексно.

kotjuk ov

Для розв’язання цих проблем на базі медичного відділення училища організовано проведення систематичних спостережень за станом здоров’я учнів, постійно визначаються найбільш раціональні санітарно-гігієнічні умови комплексної реабілітації, здійснюється проведення заходів, спрямованих на усунення негативного впливу на учнів факторів, що виникають у процесі занять фізичною культурою і спортом, з учнями постійно проводяться оздоровчі, лікувальні, профілактичні заходи.

Правильно застосовувати медико-біологічні засоби відновлення працездатності допомагає учням масажист Подорожня Анна Леонідівна.

Привітні посмішки та добрі руки медсестер Стоцької Валентини Станіславівни та Худас Ірини Миколаївни  – це гарантія швидкого лікування учнів, це бажання учнів звертатися зі своїми проблемами до медичного відділення.

На сучасному етапі досягнення високих результатів комплексної реабілітації учнів стає можливим завдяки використанню найсучасніших знань з особливостей харчування учнів. У цьому напрямку також працює медичне відділення. Дієтсестра Сухович Людмила Болеславівна постійно дбає про вітамінний та калорійний склад харчування.

З 2017 року відділ кадрів очолює Омецінська Тетяна Володимирівна.

Відділ кадрів Житомирського вищого професійного училища-інтернату Житомирської обласної ради:

 • заповнює, веде облік і зберігає трудові книжки;
 • підраховує трудовий стаж, педагогічний, трудовий;
 • видає довідки про теперішню і минулу трудову діяльність працівників;
 • здійснює облік надання відпусток співробітників, готує матеріали для представлення персоналу до заохочування і нагород;
 • обчислює стаж роботи;
 • здійснює контроль за встановленням надбавок за стаж педагогічної роботи викладацькому складу;
 • оформлює документи, необхідні для призначення пенсій працівникам за віком, по інвалідності, пенсій для педагогічних працівників.

Контактна інформація:

 • Адреса: 10029, Україна, м. Житомир, вул. Небесної Сотні, 43
 • Телефон: +38 (0412) 47-32-71

Корисні посилання:

 1. Кодекс законів про працю України (КЗпП) − регулює трудові відносини всіх працівників, сприяючи зростанню продуктивності праці, поліпшенню якості роботи, підвищенню ефективності суспільного виробництва і піднесенню на цій основі матеріального і культурного рівня життя трудящих, зміцненню трудової дисципліни і поступовому перетворенню праці на благо суспільства в першу життєву потребу кожної працездатної людини. 
 2. Закон України про зайнятість населення − в умовах ринкової економіки і рівноправності різних форм власності цей Закон визначає правові, економічні та організаційні основи зайнятості населення України і його захисту від безробіття, а також соціальні гарантії з боку держави в реалізації громадянами права на працю. 
 3. Закон України про відпустки − встановлює державні гарантії права на відпустки, визначає умови, тривалість і порядок надання їх працівникам для відновлення працездатності, зміцнення здоров'я, а також для виховання дітей, задоволення власних життєво важливих потреб та інтересів, всебічного розвитку особи.
 4. Закон України про оплату праці − визначає економічні, правові та організаційні засади оплати праці працівників, які перебувають у трудових відносинах, на підставі трудового договору з підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності та господарювання (далі - підприємства), а також з окремими громадянами та сфери державного і договірного регулювання оплати праці і спрямований на забезпечення відтворювальної і стимулюючої функцій заробітної плати. 
 5. Закон України про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) − визначає правові і організаційні засади функціонування системи заходів по вирішенню колективних трудових спорів (конфліктів) і спрямований на здійснення взаємодії сторін соціально-трудових відносин у процесі врегулювання колективних трудових спорів (конфліктів), що виникли між ними.
 6. Закон України про колективні договори і угоди − визначає правові засади розробки, укладення та виконання колективних договорів і угод з метою сприяння регулюванню трудових відносин та соціально-економічних інтересів працівників і власників. 
 7. Закон України про охорону праці − визначає основні положення щодо реалізації конституційного права працівників на охорону їх життя і здоров'я у процесі трудової діяльності, на належні, безпечні і здорові умови праці, регулює за участю відповідних органів державної влади відносини між роботодавцем і працівником з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища і встановлює єдиний порядок організації охорони праці в Україні.
 8. Закон України про організації роботодавців − визначає правові, соціальні, економічні, організаційні засади створення та функціонування організацій роботодавців, форми та напрями їх діяльності, а також принципи їх взаємодії з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, професійними спілками, їх об'єднаннями, іншими об'єднаннями громадян.
 9. Закон України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності − визначає правову основу, економічний механізм та організаційну структуру загальнообов'язкового державного соціального страхування громадян від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які призвели до втрати працездатності або загибелі застрахованих на виробництві (далі − страхування від нещасного випадку).
 10. Порядок обчислення середньої заробітної плати − обчислення середньої заробітної плати для визначення розміру відшкодування шкоди, заподіяної працівникові ушкодженням здоров'я, пов'язаним з виконанням ним трудових обов'язків, провадиться відповідно до Правил відшкодування власником підприємства, установи і організації або уповноваженим ним органом шкоди, заподіяної працівникові ушкодженням здоров'я, пов'язаним з виконанням ним трудових обов'язків, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 23 червня 1993 р. N472 (472-93-п), а для призначення пенсій - відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення» (1788-12).
 11. Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон.
 12. Журнал «Кадровик. Трудове право і управління персоналом»